Samarbejder du med en selvstændig freelancer eller en medarbejder i et tjenesteforhold?

Arbejdsmarkedet udvikler sig. Det bliver mere og mere almindeligt, at arbejdskraften har en løsere og mere fleksibel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det gensidige ønske om fleksibilitet skaber mange nye muligheder for virksomhederne for at tilpasse bemandingen, så den på bedste måde imødekommer virksomhedens behov.

Men selvom arbejdsmarkedet på den måde udvikler sig hastigt, så er lovgivningen på området den samme.

Lovgivningen skelner med andre ord stadig mellem, om en virksomhed har en ansat, en medarbejder i et tjenesteforhold, eller om virksomheden indgår et samarbejde med en anden selvstændig erhvervsdrivende.

Dette gælder både i skatteretlig og ansættelsesretslig henseende.

Konsekvensen er, at virksomheder fortsat i hver enkelt tilfælde konkret skal afklare, om den konkrete antagelse af medhjælp i virksomheden er en egentlig ansættelse eller et samarbejde med en anden selvstændig erhvervsdrivende.

Denne vurdering er nødvendig at foretage for at kunne afgøre, hvilke regler, den kontrakt, der indgås mellem parterne, skal følge, så virksomheden ikke kommer i klemme.

Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på den lovgivning, der findes?

Kontrakter med medarbejdere i tjenesteforhold skal følge den ansættelsesretslige lovgivning mens andre kontrakter følger den almindelige aftaleret.

Der er en uklar gråzone, hvor det ikke er ligetil at afgøre om, der er tale om den ene eller den anden relation, og hvor det faktuelle samarbejde i dagligdagen sammen med kontrakten får afgørende betydning for, hvordan samarbejdet skal behandles såvel ansættelsesretsligt som skatteretligt.

Det kan blive dyrt for virksomheden såvel økonomisk som i kostbar tid, at følge de forkerte regler.  

Det skyldes, at ansættelsesretten indeholder regler, som ikke kan fraviges ved aftale til skade for den ansatte lønmodtager, eller for den, der burde have været ansat som lønmodtager. Ansvaret for, at det er korrekt, pålægges i disse regler arbejdsgiveren.

Som virksomhed skal man derfor være særdeles opmærksom ved aftaleindgåelsen på, at man får indgået den korrekte aftale, og får konciperet det korrekte dokument, særligt hvis man har et aftaleforhold, som reelt er underlagt den beskyttelseslovgivning, der følger af de ansættelsesretslige regler.

Hvilke regler gælder for lønmodtagere i tjenesteforhold?

Ufravigelige rettigheder, som lønmodtagere har, er bl.a.:

  • At de har krav på et ansættelsesbevis med et lovbestemt indhold,
  • At de har ufravigelige rettigheder med hensyn til ferie,
  • At flere er omfattet af en ufravigelig funktionærlov med ret til løn under sygdom og lange opsigelsesvarsler, løn under barsel etc.,
  • At det danske arbejdsmarked i stort omfang reguleret af overenskomster, som dækker lønmodtagere ansat på virksomheder, hvor en sådan overenskomst gælder, og i hvilken situation, overenskomsten skal overholdes.

Alle disse regler giver lønmodtageren beskyttelse og retskrav, som er ufravigelige.

Hvilke regler gælder for samarbejdet med selvstændige?

For samarbejdet med en anden selvstændig, fx en selvstændig freelancer/selvstændig konsulent/honorarmodtager el.lign. gælder derimod som udgangspunkt de helt almindelige aftaleretlige regler.

Der er i den situation tale om to ligeværdige parter, der indgår en aftale med et bestemt og nærmere defineret indhold.

Der er med andre ord tale om en aftale, hvor love som Ferieloven, Ansættelsesbevisloven, Funktionærloven og lignende ikke gælder automatisk.

For sådanne kontrakter gælder stor grad af aftalefrihed.

Hvorfor kan man gå galt i byen?

Virksomheder kan indimellem føle sig fristet til at antage en selvstændig konsulent i stedet for at ansætte en medarbejder i et tjenesteforhold. Virksomheden ønsker måske på den måde at slippe for at skulle honorere lange opsigelsesvarsler, samt slippe for alle de udgifter og rettigheder, som ansættelsesretslig lovgivning giver en lønmodtager.

Det ses tilsvarende indimellem, at virksomheder beder en medarbejder efter længere tids ansættelse om selv at oprette et CVR-nummer for fremadrettet at fakturere virksomheden for sin opgavevaretagelse for, at virksomheden på den måde kan komme fri af de stramme krav om opsigelsesvarsler, feriepenge, løn under sygdom og lignende.

Laver virksomheden blot en almindelig kontrakt, som ikke følger den ansættelsesretslige beskyttelseslovgivning i de situationer, kan aftalen være ulovlig, hvis de ufravigelige regler fører til, at der skulle have været lavet en ansættelseskontrakt.

Det kan komme til at koste virksomheden dyrt.

Jeg anbefaler derfor

Hvis virksomheden er det mindste i tvivl om, hvilken aftale, der er den rette at skue sammen i en konkret situation, anbefales det at søge professionel rådgivning fra starten.

Få hjælp til at afklare, om de konkrete forhold og betingelser, du agter at tilbyde opgaven på, herunder de krav du stiller som virksomhed til den pågældende opgaveløser, mest peger i retning af, at der skal udarbejdes en ansættelseskontrakt på lønmodtagervilkår i et tjenesteforhold, eller om en kontrakt med en selvstændig konsulent/freelancer vil være den rette løsning.

Få derudover hjælp til at udforme kontraktens ordlyd, så kontrakten understøtter, den virkelig, der etableres og ikke mindst følger den lovgivning, som gælder for den pågældende aftale.

Når alt kører på skinner, er det som altid vigtigt at forholde sig som beskrevet i kontrakten, så der ikke efterfølgende opstår uoverensstemmelse mellem kontrakten og virkeligheden. Alternativt må kontrakten tilpasses, hvis virkeligheden ændrer sig.

 

Faktaboks:

Parametre der kendetegner et tjenesteforhold (en ansat medarbejder)

Aflønnet med A-indkomst

Underkastet arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiver fører tilsyn med arbejdets udførelse

Medarbejderen kan ikke sætte en anden i sit sted

Medarbejderen udfører arbejdet i arbejdsgiverens navn, fra arbejdsgiverens forretningssted og med arbejdsgiverens udstyr og for arbejdsgiverens risiko.

 

 

 

Hvad kendetegner en selvstændig erhvervsdrivende (samarbejdet med en selvstændig konsulent/freelancer)

Aflønnet med B-indkomst.

Sender momsbelagt faktura fra eget CVR-nummer

Udfører arbejdet i eget navn og for egen økonomiske risiko og fra egne lokaler og med eget udstyr

Har flere kontraktsparter

Aflønnes efter resultat

Har ikke nogen fast arbejdsforpligtelse, men skal blot levere et resultat, der skal leveres mangelfrit.

Tilrettelægger selv arbejdet og det udføres uden tilsyn og instruks fra ”arbejdsgiver”

 

Obs: Listerne er ikke udtømmende

 

Ovenstående er en artikel alene til brug for inspiration og generel information. Artiklen er ikke og kan ikke anvendes som udtryk for rådgivning.

For rådgivning kontakt advokat Majken Dybbro Hansen, mdh@skj-advokat.dk, eller ring på 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os