Et nyt bødesanktioneret forbud i Forskelsbehandlingsloven træder i kraft. Fra 1. juli 2022 må du ikke længere anmode en ansøger om at oplyse sin alder eller fødselsdato i forbindelse med rekruttering.

Der indføres konkret et forbud mod, at arbejdsgivere anmoder ansøgere om at oplyse deres alder i forbindelse med indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning m.v. af en jobansøgning. Forbuddet omfatter både traditionel jobansøgning og jobansøgning via elektroniske rekrutteringssystemer.

Den nye lovændring har ikke betydning for en arbejdsgivers eksisterende muligheder for at anmode om at få en ansøgers alder oplyst med hjemmel i de særlige undtagelser, der allerede i dag findes til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Det er dermed fortsat muligt at lave såkaldt positiv særbehandling, såfremt formålet er sagligt og inden for lovens rammer.

Den nye bestemmelses formål er at udmønte et forbud mod, at arbejdsgivere foretager en screening eller anden forhåndsfrasortering af ansøgere på baggrund af alder uden at forholde sig til jobansøgning og kvalifikationer. Dermed sikres, at en ansøger vurderes på baggrund af netop sin jobansøgning og sine kvalifikationer, så der ikke sker fravælgelse på grund af alder.

Det anbefales, at virksomheden sikrer sig, at rekrutteringssystemet og procedurer i forbindelse med rekruttering indrettes og tilpasses, så forbuddet ikke overtrædes.

Overtrædelse af den nye bestemmelse kan straffes med bøde, ligesom en anmeldelse om overtrædelse skal indgives til politiet. En klage over overtrædelse af forbuddet kan desuden indbringes for Ligebehandlingsnævnet.

Ovenstående er en nyhedstekst som ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Vi påtager os ikke ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til artiklen eller anvendelse i henhold til artiklen.

For yderligere information, rådgivning og hjælp kontakt Advokat Majken Dybbro Hansen, mdh@skj-advokat.dk  eller tlf. 75520822

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os