Artikler

Efter lejelovens § 6a, der trådte i kraft den 1. juli 2020, er det for boliglejeforhold nu forbudt for en udlejer at tilbyde lejeren betaling eller anden form for ydelse med det formål at få lejeren til at bringe lejemålet til ophør. Læs mere

Det er uvis fremtid, og det er måske ikke nemt at kaste sig over.

Men uanset dette, så er det sikkert, at nogen skal arve din formue, når du dør, og ikke hvis du dør. Læs mere

SKJ Favicon

Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er blevet vedtaget i Folketinget i maj 2023. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og erstatter derfra den nuværende ansættelsesbevislov. Læs mere

I sagen var der tale om en uddannelsesinstitution, hvor en ansat lærer nægtede at deltage i et lørdagsarrangement på skolen. Lærerens nægtelse var begrundet i, at hans religion forbød ham at arbejde på en lørdag.

Højesteret vurderede konkret i sagen, at uddannelsesinstitutionen havde løftet bevisbyrden for, at det var nødvendigt for dem, at den pågældende medarbejder deltog i lørdagsarrangementet. Som følge deraf blev uddannelsesinstitutionen frifundet for et krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Læs mere

SKJ Favicon

Vi står klar med professionel køberrådgivning, som hjælper dig sikkert og trygt gennem hele processen.

Vi gennemgår købsaftalen med alle de relevante dokumenter, som vi modtager direkte fra ejendomsformidleren. Vi rådgiver dig om de juridiske forhold, du, som køber af den specifikke ejendom, skal være særligt opmærksom på.

Husk derfor, at det er vigtigt, at du inden underskrift på købsaftalen får indsat et advokatforbehold, som bør være formuleret med følgende ordlyd:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den … dato … kl. 16.” Læs mere

Som følge af et EU-Direktivet fra 2019, om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår, forventes der i løbet af efteråret 2022 fremsat et nyt lovforslag om bl.a. ændring af den nugældende ansættelsesbevislov.

Implementering af EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår er imidlertid blevet udsat i Danmark. Direktivet pålægger medlemslandene at implementere direktivet senest 1. august 2022, men implementeringen i Danmark er foreløbigt udsat til 1. januar 2023.

Direktivet ophæver Rådets direktiv fra 1991, som ligger til grund for den nugældende ansættelsesbevislov. Ansættelsesbevisloven pålægger arbejdsgivere skriftligt at oplyse medarbejdere om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Læs mere

SKJ Favicon

Et nyt bødesanktioneret forbud i Forskelsbehandlingsloven træder i kraft. Fra 1. juli 2022 må du ikke længere anmode en ansøger om at oplyse sin alder eller fødselsdato i forbindelse med rekruttering.

Der indføres konkret et forbud mod, at arbejdsgivere anmoder ansøgere om at oplyse deres alder i forbindelse med indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning m.v. af en jobansøgning. Forbuddet omfatter både traditionel jobansøgning og jobansøgning via elektroniske rekrutteringssystemer. Læs mere

SKJ Favicon

Aftalt regulering af lejen

Efter lejelovens § 53, stk. 2 kan det gyldigt mellem udlejer og lejer aftales, at lejen årligt skal reguleres efter ændringer i nettoprisindekset. En aftale om reguleringen indsættes i lejekontraktens § 11 i den gældende Typeformular A, 9 udg.

Lejeregulering efter nettoprisindekset udgør typisk meget begrænset stigning i lejens størrelse.

Hvis stigningen i nettoprisindekset et givent år er 1,2%, og den årlige lejen f.eks. udgjorde kr. 72.000 svarende til månedligt kr. 6.000, vil en lejeregulering efter nettoprisindekset indebære, at den fremtidige leje er kr. 72.864 svarende til en årlig stigning på kr. 864 eller kr. 72 pr. måned.

Hvis en udlejer ønsker lejen reguleret i henhold til en sådan aftalt regulering, kræves det alene, at udlejeren giver lejeren meddelelse herom. Læs mere

SKJ Favicon

Tvister i Huslejenævnet

Efter lejelovens § 106 fremgår det, at en lang række tvisteforhold og uenigheder mellem lejer og udlejer kan indbringes for huslejenævnet til afgørelse, hvis ikke parterne selv kan blive enige.

Dette gælder bl.a. tvister om lejens størrelse, tvister om pligt til istandsættelse efter fraflytning, istandsættelsesbeløbene og afregning af depositum og en lang række andre problemstillinger.

Hvis sådanne sager, der skal behandles i Huslejenævnet, i stedes indbringes for Boligretten uden først at have været prøvet i nævnet, vil sagen blive afvist fra retten, således at parten henvises til at starte i huslejenævnet i første instans. Læs mere

SKJ Favicon

Omkostningsbestemt leje

Lejelovens regler om lejefastsættelse og lejeændring suppleres af boligreguleringslovens regler. Boligreguleringsloven gælder for ejendomme i regulerede kommuner.

I store ejendomme, dvs. ejendomme med mere end 6 boliglejemål pr. 1. januar 1995, gælder reglerne om omkostningsbestemt leje. For mindre ejendomme, de såkaldte småhusejendomme, finder et andet regelsæt gældende, hvilket er beskrevet i en anden artikel på hjemmesiden.

Den omkostningsbestemte leje er en beregning af lejen, så den dækker ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi og tillæg for forbedringer af det lejede. Den omkostningsbestemte leje udgør maksimum for den leje, der kan aftales ved udlejning, medmindre der er tale om et lejemål, der er gennemgribende forbedret.

Læs mere

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os