Artikler

Ny dom om berettigelsen af en bortvisning – og om den ansattes mulighed for at opnå godtgørelse for usaglig afskedigelse ved en uberettiget bortvisning

I sagen blev bortvisningen kendt uberettiget. Retten fastslog tillige, at der end ikke var grundlag for begrundelsen for opsigelsen kunne have ført til en saglig opsigelse. Derfor blev den ansatte tilkendt løn i opsigelsesperioden, provision, feriegodtgørelse samt §2b-godtgørelse efter funktionærloven.

Den ansatte var ansat i en stilling med ansvar for entreprisesalg. På tidspunktet for ansættelsens start var parterne bekendt med, at den ansatte havde egen virksomhed med udførelse af entrepriseopgaver i mindre skala. Læs mere

Spændte, har vi ventet på Højesterets vurdering af, om en bortvisning kan ske med tilbagevirkende kraft, hvilket Vestre Landsret afgjorde var muligt, i en dom af 6. juni 2018, som efterfølgende blev anket til Højesteret.

For Højesteret – ved afgørelse af 19. august 2019 – faldt dommen imidlertid ud til medarbejderens fordel. Det betød samtidig, at Højesteret ikke fandt anledning til at udtale sig om spørgsmålet om, hvorvidt en bortvisning kan ske med tilbagevirkende kraft.

Sagens kerne for Højesteret blev derimod, om en adfærd udvist af medarbejderen kunne anses for så grov misligholdelse, at det kunne begrunde en bortvisning.

Sagen omhandlede 2 specifikke forseelser – hvis grovhed blev vurderet af Højesteret:

  1. Kast med en computermus i et mødelokale i ophidset stemning
  2. Lydoptagelse og efterfølgende anvendelse af lydoptagelsen af et lønforhandlingsmøde med deltagelse af medarbejderen selv, ledelsen og andre kolleger.

Læs mere

Som bekendt træder den nye Ferielov i kraft pr. 1. september 2020.

Men allerede pr. 1. januar 2019 begyndte overgangsperioden til den nye ferielov. Derfor anbefaler vi, at man allerede nu forbereder sig godt på de ændringer, der er på vej.

Den nye Ferielov indfører en ny gennemgribende ændret måde at tænke ferie på.

Vi overgår med andre ord fra det nuværende system med forskudt ferie til såkaldt samtidighedsferie. Med samtidighedsferie bliver det muligt for medarbejdere at afholde optjent ferie i takt med, at ferien optjenes.

Læs mere

Retten i Kolding har den 4. februar 2019 afsagt dom i en sag, hvor en ung mand blev fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, samt besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale, under særligt skærpende omstændigheder.

Under sagen var advokat Carsten Hove bistandsadvokat for den unge pige, der havde været udsat for krænkelserne.

Krænkelserne bestod i, at gerningsmanden først fik forurettede til at posere nøgen og at onanere; mens dette blev filmet og uden hendes viden, at have filmet andre tilsvarende episoder. Senere uploadede gerningsmanden optagelserne på adskillige pornohjemmesider. I forbindelse hermed lagde gerningsmanden links til disse hjemmesider på den Facebookside, som tilhørte den skole, hvor forurettede gik. Gerningsmanden forsøgte på denne og andre måder at sikre sig, at alle i forurettede omgangskreds blev gjort bekendt med billederne på pornosiderne. Læs mere

Tvister om udlejers krav mod lejer ved lejerens fraflytning giver anledning til mange sager, og det er derfor vigtigt, at parterne kender proceduren ved flyttesynet. For udlejere, der alene udlejer et beboelseslejemål gælder dog lempeligere regler.

Ved lejerens fraflytning skal udlejeren indkalde lejeren til et flyttesyn, og udlejeren skal senest 2 uger efter fraflytningstidspunktet fremsætte sit krav over for lejeren i anledning af fraflytningen af lejemålet. Kravet fra udlejeren skal indføres og fremsættes overfor lejeren i en fralytningsrapport. Disse krav til udlejeren er vigtige, da han mister sit krav, hvis ikke lejelovens krav er opfyldt.

Fraflytningsrapporten være skriftlig, men der er ikke særlige formkrav eller en særlig måde fraflytningsrapporten, som den skal laves på. Sædvanligvis udfyldes en formular ved flyttesynet med angivelse af de poster, som kræves overfor lejeren.

Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejeren ved selve synet, når lejeren deltager. Udlejer kan i den situation derfor ikke eftersende rapporten efter flyttesynets afholdelse. Der er vedtaget regler om fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold, der indebærer, at rapporten ved fraflytningssyn, der afholdes efter den 1. januar 2018, kan udleveres ved et digitalt dokument, f.eks. ved fremsendelse af e-mail til lejeren, hvor lejeren på selve synet kvittere for modtagelsen heraf.

Læs mere

Hvis man vil have jagttegn, kræver det samtykke fra politiet. Tilladelsen til jagttegn kan politiet tilbagekalde, når der sker en ændring i jægerens personlige forhold.

Hvis man vil have jagttegn og/eller våbentilladelse, kræver det samtykke fra politiet. Tilladelsen til jagttegn kan politiet dog tilbagekalde, hvis der sker en ændring i jægerens personlige forhold.

Det er min erfaring, at politiet nu følger en meget skrap kurs, hvor en bøde til en jæger kan medføre, at man kræver jagttegn og våbentilladelse inddraget.

Læs mere

Andelshavere og andelsboligforeninger kan med rette overveje, hvorvidt andelsboligforeningen skal omdannes til ejerboliger.

Begrundelsen for at omdanne eller konvertere andelsboligerne til ejerboliger er først og fremmest:

Læs mere

Der skal være tale om en “proces”.

Hverken reglerne om fri proces eller forsikrings­retshjælp dæk­ker sager, hvor der “kun” forhandles, eller hvor der indgås aftaler, skrives kontrakter eller lig­nende. Det er altså sager, der kan karakteriseres som retssager eller voldgiftsretssager, der gives fri proces til.

Læs mere

Det er væsentligt for inddrivelsen, at vi bliver koblet på sagen så hurtigt som muligt.
Vi vil fremsende rykker- og inkassoskrivelser til debitor samt følge op med telefonisk kontakt.
Efter nærmere aftale kan vi endvidere tilbyde udkørende besøg hos debitor med henblik på underskrivelse af skylderklæring eller indgåelse af afdragsordning, som vi påser overholdt.

Læs mere

Generelle spørgsmål

• Hvor meget du har råd til at betale årligt/månedligt?
• Hvor langt du vil køre for at komme til sommerhuset?
• Hvor langt der må være til skov, strand, by og andre faciliteter?
• Hvor mange værelser og kvadratmeter du har brug for?
• Om huset skal kunne udlejes
• Om det skal være et nyt eller et gammelt sommerhus?
• Om du er indstillet på meget vedligeholdelse og istandsættelse, eller om det bare skal være nemt?
• Om du elsker at gå og pusle om blomsterbede og køkkenhave, eller om du helst vil nøjes med at slå græs?
• Om børn eller hund/kat betyder, at du stiller særlige krav til hus, grund og/eller omgivelser – herunder naboer.
• Om du kan leve med støj fra landevej, campingplads eller lign., eller vil ha’ absolut ro?
• Om huset også skal kunne anvendes om vinteren og måske i længere perioder, når du bliver pensionist?
• Om der er andre forhold, som er afgørende for dig? Læs mere

Kontakt os gratis i dag


Send mail


Ring til os