Artikler

Aftalt regulering af lejen

Efter lejelovens § 53, stk. 2 kan det gyldigt mellem udlejer og lejer aftales, at lejen årligt skal reguleres efter ændringer i nettoprisindekset. En aftale om reguleringen indsættes i lejekontraktens § 11 i den gældende Typeformular A, 9 udg.

Lejeregulering efter nettoprisindekset udgør typisk meget begrænset stigning i lejens størrelse.

Hvis stigningen i nettoprisindekset et givent år er 1,2%, og den årlige lejen f.eks. udgjorde kr. 72.000 svarende til månedligt kr. 6.000, vil en lejeregulering efter nettoprisindekset indebære, at den fremtidige leje er kr. 72.864 svarende til en årlig stigning på kr. 864 eller kr. 72 pr. måned.

Hvis en udlejer ønsker lejen reguleret i henhold til en sådan aftalt regulering, kræves det alene, at udlejeren giver lejeren meddelelse herom. Læs mere

SKJ Favicon

Tvister i Huslejenævnet

Efter lejelovens § 106 fremgår det, at en lang række tvisteforhold og uenigheder mellem lejer og udlejer kan indbringes for huslejenævnet til afgørelse, hvis ikke parterne selv kan blive enige.

Dette gælder bl.a. tvister om lejens størrelse, tvister om pligt til istandsættelse efter fraflytning, istandsættelsesbeløbene og afregning af depositum og en lang række andre problemstillinger.

Hvis sådanne sager, der skal behandles i Huslejenævnet, i stedes indbringes for Boligretten uden først at have været prøvet i nævnet, vil sagen blive afvist fra retten, således at parten henvises til at starte i huslejenævnet i første instans. Læs mere

SKJ Favicon

Omkostningsbestemt leje

Lejelovens regler om lejefastsættelse og lejeændring suppleres af boligreguleringslovens regler. Boligreguleringsloven gælder for ejendomme i regulerede kommuner.

I store ejendomme, dvs. ejendomme med mere end 6 boliglejemål pr. 1. januar 1995, gælder reglerne om omkostningsbestemt leje. For mindre ejendomme, de såkaldte småhusejendomme, finder et andet regelsæt gældende, hvilket er beskrevet i en anden artikel på hjemmesiden.

Den omkostningsbestemte leje er en beregning af lejen, så den dækker ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi og tillæg for forbedringer af det lejede. Den omkostningsbestemte leje udgør maksimum for den leje, der kan aftales ved udlejning, medmindre der er tale om et lejemål, der er gennemgribende forbedret.

Læs mere

Pr. 1.11.2020 træder en ny bekendtgørelse i kraft på arbejdsmiljøområdet.

Bekendtgørelsen omhandler det psykiske arbejdsmiljø. Den stadfæster princippet om, at arbejdsgiver er ansvarlig for, at arbejdet udføres og planlægges på en måde, der ikke skader medarbejderens psykiske og fysiske sundhed.

Særligt indeholder den nye bekendtgørelse bestemmelser om bl.a. det forhold,

  • at arbejdsgiveren i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse og udførelse skal sikre, at der ikke skabes ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til medarbejderens rådighed til at udføres arbejdet.
  • at arbejdsgiveren skal sikre, at der ikke er uklare eller modstridende krav i forbindelse med arbejdet, og
  • at medarbejderen ikke udsættes for for høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Arbejdsgiveren skal med andre ord sikre en effektiv og klar ledelse, så medarbejderen ikke skades psykisk og fysisk. Læs mere

SKJ Favicon

Den nye bestemmelse i lejelovens § 6a, der trådte i kraft den 1. juli 2020, indførte en regel om, at det for boliglejeforhold er blevet forbudt for en udlejer at tilbyde lejeren betaling eller anden form for ydelse med det formål at få lejeren til at bringe lejemålet til ophør. Læs mere

SKJ Favicon

Samarbejder du med en selvstændig freelancer eller en medarbejder i et tjenesteforhold?

Arbejdsmarkedet udvikler sig. Det bliver mere og mere almindeligt, at arbejdskraften har en løsere og mere fleksibel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det gensidige ønske om fleksibilitet skaber mange nye muligheder for virksomhederne for at tilpasse bemandingen, så den på bedste måde imødekommer virksomhedens behov.

Men selvom arbejdsmarkedet på den måde udvikler sig hastigt, så er lovgivningen på området den samme.

Læs mere

SKJ Favicon

De fleste mennesker kender til irritationen ved generende træer hos en nabo.

Nogle mennesker går sågar så vidt, at de fælder eller beskærer træerne som befinder sig på naboens ejendom.

Det giver sig selv, at sådanne handlinger er strafbare, og skadevolderen kan dømmes for hærværk. Læs mere

SKJ Favicon

Hvilke forpligtelser har man egentligt, hvis man samarbejder med en anden virksomhed – eller hvilken forpligtelser har den virksomhed, man samarbejder med?

Indgår man et samarbejde med et andet firma, så har begge firmaer en forpligtelse til at optræde loyalt over for hinanden og den part, der ikke ”opfører sig ordentlig” kan løbe ind i et erstatningsansvar – også selv om det, der bliver gjort, ikke udtrykkeligt er i modstrid med samarbejdsaftalen eller en lovbestemmelse.

At der er en sådan pligt til at være loyal over for sin samarbejdspartner, er fastslået flere gange af domstolene. Læs mere

SKJ Favicon

Orientering

Som følge af Covid-19 (Corona­virus) kommer der løbende nye tiltag fra regeringen omkring, hvordan man som privat arbejdsgiver kan få hjælp og støtte, hvis virksomheden står i en vanskelig situation, som følge af den undtagelsestilstand Danmark, og dermed også de danske virksomheder, befinder sig i.

Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig opdateret og orienteret på myndighedernes hjemmesider om, hvad disse tiltag betyder for din virksomheds muligheder.

Hvis du måtte have konkrete spørgsmål eller behov for hjælp til ansættelsesret eller andet i din virksomhed affødt af situationen, er vi naturligvis behjælpelige.

Kontakt advokat Majken Dybbro Hansen på mdh@skj-advokat.dk eller tlf. 75520822.

 

SKJ Favicon

Lejelovens krav om skriftlig indkaldelse til fraflytningssyn ved boliglejemål

Lejelovens krav om skriftlig indkaldelse til fraflytningssyn ved boliglejemål

Det fremgår af lejelovens § 98, stk. 3, at indkaldelsen til flyttesyn skal være skriftlig, og at indkaldelsen skal ske med mindst en uges varsel.

Indkaldelsen kan foretages ved digital kommunikation, f.eks. pr. e-mail, hvis det er aftalt mellem udlejer og lejer, og en sådan aftale er typisk indgået i almindelige boliglejeforhold. Parterne skal dog være opmærksomme på, at både udlejer og lejer med et varsel på 1 måned til den første dag i en måned, der ikke er en helligdag, kan forlange, at meddelelser mellem parterne ikke afgives som digitale dokumenter, dvs. med brev.

Læs mere

SKJ Favicon

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os