Artikler

Ny ferielov – Bliv klar i god tid.

Som bekendt træder den nye Ferielov i kraft pr. 1. september 2020.

Men allerede pr. 1. januar 2019 begyndte overgangsperioden til den nye ferielov. Derfor anbefaler vi, at man allerede nu forbereder sig godt på de ændringer, der er på vej.

Den nye Ferielov indfører en ny gennemgribende ændret måde at tænke ferie på.

Vi overgår med andre ord fra det nuværende system med forskudt ferie til såkaldt samtidighedsferie. Med samtidighedsferie bliver det muligt for medarbejdere at afholde optjent ferie i takt med, at ferien optjenes.

Læs mere

Retten i Kolding har den 4. februar 2019 afsagt dom i en sag, hvor en ung mand blev fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, samt besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale, under særligt skærpende omstændigheder.

Under sagen var advokat Carsten Hove bistandsadvokat for den unge pige, der havde været udsat for krænkelserne.

Krænkelserne bestod i, at gerningsmanden først fik forurettede til at posere nøgen og at onanere; mens dette blev filmet og uden hendes viden, at have filmet andre tilsvarende episoder. Senere uploadede gerningsmanden optagelserne på adskillige pornohjemmesider. I forbindelse hermed lagde gerningsmanden links til disse hjemmesider på den Facebookside, som tilhørte den skole, hvor forurettede gik. Gerningsmanden forsøgte på denne og andre måder at sikre sig, at alle i forurettede omgangskreds blev gjort bekendt med billederne på pornosiderne.

Der var det helt specielle ved sagen, at gerningsmanden sad i Danmark, medens ofret boede i New Zealand.

På grund af krænkelsernes grovhed og omfang, fremsatte advokat Carsten Hove på forurettedes vegne et krav om tort på 100.000 kr. for de krænkelser, forurettede havde været udsat for.

Retten tildelte forurettede dette beløb, der Carsten Hove bekendt, er den højeste torterstatning, som er givet i Danmark på grund af seksuelle, digitale krænkelser.

Gerningsmanden har valgt ikke at anke dommen.

Tvister om udlejers krav mod lejer ved lejerens fraflytning giver anledning til mange sager, og det er derfor vigtigt, at parterne kender proceduren ved flyttesynet. For udlejere, der alene udlejer et beboelseslejemål gælder dog lempeligere regler.

 

Ved lejerens fraflytning skal udlejeren indkalde lejeren til et flyttesyn, og udlejeren skal senest 2 uger efter fraflytningstidspunktet fremsætte sit krav over for lejeren i anledning af fraflytningen af lejemålet. Kravet fra udlejeren skal indføres og fremsættes overfor lejeren i en fralytningsrapport. Disse krav til udlejeren er vigtige, da han mister sit krav, hvis ikke lejelovens krav er opfyldt.

 

Fraflytningsrapporten være skriftlig, men der er ikke særlige formkrav eller en særlig måde fraflytningsrapporten, som den skal laves på. Sædvanligvis udfyldes en formular ved flyttesynet med angivelse af de poster, som kræves overfor lejeren.

 

Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejeren ved selve synet, når lejeren deltager. Udlejer kan i den situation derfor ikke eftersende rapporten efter flyttesynets afholdelse. Der er vedtaget regler om fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold, der indebærer, at rapporten ved fraflytningssyn, der afholdes efter den 1. januar 2018, kan udleveres ved et digitalt dokument, f.eks. ved fremsendelse af e-mail til lejeren, hvor lejeren på selve synet kvittere for modtagelsen heraf.

 

I lejeaftaleforhold indgået inden den 1. januar 2018 kunne det også mellem lejer og udlejer aftales, at kommunikation mellem parterne kunne ske digitalt, f.eks. pr. e-mail, og på grundlag af en sådan aftale kunne flyttesynsrapporten udleveres ved anvendelse af e-mail. For disse ældre lejeaftaler kan udlejer med et varsel på en måned til den først dag i en måned, der ikke er en helligdag, give lejer meddelelse om, at meddelelser som f.eks. flyttesynsrapporten fremover sker ved digital kommunikation. Hvis der forud for flyttesynet gives lejeren meddelelse om, at synsrapporten udleveres til lejeren via e-mail, og at lejeren på synet gives mulighed for at læse og kvittere for modtagelsen af e-mailen, kan der være tale om kvitteringsnægtelse fra lejerens side, hvis lejeren ikke medbringer mobiltelefon eller lignende på flyttesynet, og udlejer vil da skulle sende flyttesynsrapporten med posten.

 

For både udlejer og lejer gælder det nu, at parterne med et varsel på en måned til den først dag i en måned, der ikke er en helligdag, kan forlange fravalg af digital kommunikation, hvilket kan have betydning for parternes retsstilling på flyttesynet vedrørende udleveringen af flyttesynsrapporten.

 

I de tilfælde, hvor lejer ikke er til stede på flyttesynet, eller hvor lejer ikke vil kvittere for modtagelsen af flyttesynsrapporten på flyttesynet, skal udlejer sende fraflytningsrapporten til lejeren senest to uger efter synet. Det anbefales, at fremsendelsen sker sådan, at der er bevis for fremsendelsen, dvs. fremsendelse med almindelig og anbefalet post.

 

For yderligere rådgivning herom kontakt advokat Søren Vangsgaard, sv@skj-advokat.dk eller 75520822.

 

 

Hvis man vil have jagttegn, kræver det samtykke fra politiet. Tilladelsen til jagttegn kan politiet tilbagekalde, når der sker en ændring i jægerens personlige forhold.

Læs mere

Andelshavere og andelsboligforeninger kan med rette overveje, hvorvidt andelsboligforeningen skal omdannes til ejerboliger.

Begrundelsen for at omdanne eller konvertere andelsboligerne til ejerboliger er først og fremmest:

Læs mere

Der skal være tale om en “proces”.

Hverken reglerne om fri proces eller forsikrings­retshjælp dæk­ker sager, hvor der “kun” forhandles, eller hvor der indgås aftaler, skrives kontrakter eller lig­nende. Det er altså sager, der kan karakteriseres som retssager eller voldgiftsretssager, der gives fri proces til.

Læs mere

Det er væsentligt for inddrivelsen, at vi bliver koblet på sagen så hurtigt som muligt.
Vi vil fremsende rykker- og inkassoskrivelser til debitor samt følge op med telefonisk kontakt.
Efter nærmere aftale kan vi endvidere tilbyde udkørende besøg hos debitor med henblik på underskrivelse af skylderklæring eller indgåelse af afdragsordning, som vi påser overholdt.

Læs mere

Generelle spørgsmål

Læs mere