Artikler

De fleste mennesker kender til irritationen ved generende træer hos en nabo.

Nogle mennesker går sågar så vidt, at de fælder eller beskærer træerne som befinder sig på naboens ejendom.

Det giver sig selv, at sådanne handlinger er strafbare, og skadevolderen kan dømmes for hærværk. Læs mere

Hvilke forpligtelser har man egentligt, hvis man samarbejder med en anden virksomhed – eller hvilken forpligtelser har den virksomhed, man samarbejder med?

Indgår man et samarbejde med et andet firma, så har begge firmaer en forpligtelse til at optræde loyalt over for hinanden og den part, der ikke ”opfører sig ordentlig” kan løbe ind i et erstatningsansvar – også selv om det, der bliver gjort, ikke udtrykkeligt er i modstrid med samarbejdsaftalen eller en lovbestemmelse.

At der er en sådan pligt til at være loyal over for sin samarbejdspartner, er fastslået flere gange af domstolene. Læs mere

Orientering

Som følge af Covid-19 (Corona­virus) kommer der løbende nye tiltag fra regeringen omkring, hvordan man som privat arbejdsgiver kan få hjælp og støtte, hvis virksomheden står i en vanskelig situation, som følge af den undtagelsestilstand Danmark, og dermed også de danske virksomheder, befinder sig i.

Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig opdateret og orienteret på myndighedernes hjemmesider om, hvad disse tiltag betyder for din virksomheds muligheder.

Hvis du måtte have konkrete spørgsmål eller behov for hjælp til ansættelsesret eller andet i din virksomhed affødt af situationen, er vi naturligvis behjælpelige.

Kontakt advokat Majken Dybbro Hansen på mdh@skj-advokat.dk eller tlf. 75520822.

 

Lejelovens krav om skriftlig indkaldelse til fraflytningssyn ved boliglejemål

Lejelovens krav om skriftlig indkaldelse til fraflytningssyn ved boliglejemål

Det fremgår af lejelovens § 98, stk. 3, at indkaldelsen til flyttesyn skal være skriftlig, og at indkaldelsen skal ske med mindst en uges varsel.

Indkaldelsen kan foretages ved digital kommunikation, f.eks. pr. e-mail, hvis det er aftalt mellem udlejer og lejer, og en sådan aftale er typisk indgået i almindelige boliglejeforhold. Parterne skal dog være opmærksomme på, at både udlejer og lejer med et varsel på 1 måned til den første dag i en måned, der ikke er en helligdag, kan forlange, at meddelelser mellem parterne ikke afgives som digitale dokumenter, dvs. med brev.

Læs mere

Efter de almindelige regler i lejeloven kan parterne i et boliglejeforhold som udgangspunkt frit aftale lejens størrelse. Lejelovens almindelige udgangspunkt er, at det lejedes værdi afgøres ved sammenligning med den leje, der er almindeligt gældende i området for lejemål af tilsvarende beskaffenhed. Hvis lejen er væsentligt over eller under det lejedes værdi, er lejelovens almindelige udgangspunkt, at parterne kan kræve, at lejen ændres.

Læs mere

Som bekendt medfører tidligere vedtagne ændringer i selskabsloven, at der fra den 15. april 2019 ikke længere kan stiftes nye iværksætterselskaber (IVS).

Derudover skal ejere af eksisterende iværksætterselskaber være opmærksomme på, at eksisterende iværksætterselskaber senest den 15. april 2021 skal være omdannet til anpartsselskaber. Hvis ikke omdannelsen er sket pr. 15. april 2021 vil selskaberne blive sendt til tvangsopløsning ved Skifteretten.

Beslutningen om omdannelse træffes på selskabets generalforsamling. Beslutningen skal træffes med kvalificeret majoritet.

Læs mere

Ny dom om berettigelsen af en bortvisning – og om den ansattes mulighed for at opnå godtgørelse for usaglig afskedigelse ved en uberettiget bortvisning

I sagen blev bortvisningen kendt uberettiget. Retten fastslog tillige, at der end ikke var grundlag for begrundelsen for opsigelsen kunne have ført til en saglig opsigelse. Derfor blev den ansatte tilkendt løn i opsigelsesperioden, provision, feriegodtgørelse samt §2b-godtgørelse efter funktionærloven.

Den ansatte var ansat i en stilling med ansvar for entreprisesalg. På tidspunktet for ansættelsens start var parterne bekendt med, at den ansatte havde egen virksomhed med udførelse af entrepriseopgaver i mindre skala.

Læs mere

Spændte, har vi ventet på Højesterets vurdering af, om en bortvisning kan ske med tilbagevirkende kraft, hvilket Vestre Landsret afgjorde var muligt, i en dom af 6. juni 2018, som efterfølgende blev anket til Højesteret.

For Højesteret – ved afgørelse af 19. august 2019 – faldt dommen imidlertid ud til medarbejderens fordel. Det betød samtidig, at Højesteret ikke fandt anledning til at udtale sig om spørgsmålet om, hvorvidt en bortvisning kan ske med tilbagevirkende kraft.

Sagens kerne for Højesteret blev derimod, om en adfærd udvist af medarbejderen kunne anses for så grov misligholdelse, at det kunne begrunde en bortvisning.

Læs mere

Som bekendt træder den nye Ferielov i kraft pr. 1. september 2020.

Men allerede pr. 1. januar 2019 begyndte overgangsperioden til den nye ferielov. Derfor anbefaler vi, at man allerede nu forbereder sig godt på de ændringer, der er på vej.

Den nye Ferielov indfører en ny gennemgribende ændret måde at tænke ferie på.

Vi overgår med andre ord fra det nuværende system med forskudt ferie til såkaldt samtidighedsferie. Med samtidighedsferie bliver det muligt for medarbejdere at afholde optjent ferie i takt med, at ferien optjenes.

Læs mere

Retten i Kolding har den 4. februar 2019 afsagt dom i en sag, hvor en ung mand blev fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, samt besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale, under særligt skærpende omstændigheder.

Under sagen var advokat Carsten Hove bistandsadvokat for den unge pige, der havde været udsat for krænkelserne.

Krænkelserne bestod i, at gerningsmanden først fik forurettede til at posere nøgen og at onanere; mens dette blev filmet og uden hendes viden, at have filmet andre tilsvarende episoder. Senere uploadede gerningsmanden optagelserne på adskillige pornohjemmesider. I forbindelse hermed lagde gerningsmanden links til disse hjemmesider på den Facebookside, som tilhørte den skole, hvor forurettede gik. Gerningsmanden forsøgte på denne og andre måder at sikre sig, at alle i forurettede omgangskreds blev gjort bekendt med billederne på pornosiderne.

Læs mere

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os