Som bekendt træder den nye Ferielov i kraft pr. 1. september 2020.

Men allerede pr. 1. januar 2019 begyndte overgangsperioden til den nye ferielov. Derfor anbefaler vi, at man allerede nu forbereder sig godt på de ændringer, der er på vej.

Den nye Ferielov indfører en ny gennemgribende ændret måde at tænke ferie på.

Vi overgår med andre ord fra det nuværende system med forskudt ferie til såkaldt samtidighedsferie. Med samtidighedsferie bliver det muligt for medarbejdere at afholde optjent ferie i takt med, at ferien optjenes.

Ny Ferielov – nye begreber:

Ferieåret. Betegner den periode hvor ferien optjenes. Perioden er på 12 måneder fra 1. september til 31. august.

Ferieafholdelsesåret. Betegner den periode hvor ferie kan afholdes. Perioden er på 16 måneder fra 1.september til 31.december det efterfølgende år.

”Fonden”. Er kaldenavnet på den nyoprettede Fond for Tilgodehavende Feriemidler, som er en særskilt økonomisk enhed i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, og som har til formål at administrere, opbevare og udbetale lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler.

Fondsferiedage. Betegner retten til søge Fonden om at få indefrosne feriepenge ud til at holde ferie for i det ”miniferieår”, som løber fra 1. maj 2020 til 31.8.2020. Det er en betingelse, at den der søger har optjent mindre end 8,3 feriedage i optjeningsåret 1.1.2019 til 31.12.2019, hvilket vil sige, at man har været ansat i under 4 måneder i 2019.

Ferie på forskud. Når medarbejderen efter den nye ferielov optjener ferie løbende, samtidig med at der holdes ferie, kan der opstå situationer, hvor en medarbejder ønsker at holde en længere ferie, som måske ikke er optjent endnu. De nye regler om Ferie på forskud giver en arbejdsgiver mulighed for at imødekomme sådanne ønsker.

 

Som arbejdsgiver skal du særligt være opmærksom på:

 1. Ferieafholdelse fra 1. maj 2019- til 30. april 2020 følger den nugældende Ferielov – så her kan I gøre, som I plejer.
 
 1. Ferieoptjening i overgangsperioden som løber fra 1.september 2019 til 31.august 2020
 • De 25 feriedage, som optjenes i den periode indefryses.
 • Virksomheden skal beslutte, om medarbejdernes optjente feriepenge for denne periode skal beholdes i virksomheden eller overføres til Fonden.
 • Hvis virksomheden overfører pengene, så får man så at sige handlet dem af med det samme.
 • Vælger virksomheden at beholde pengene i virksomheden, får virksomheden en umiddelbar likviditetsfordel, men skal være opmærksom på, at pengene indeksreguleres hvert år, og at man hvert år skal genbekræfte, om virksomheden fortsat ønsker at beholde midlerne i virksomheden.

 

 1. Ferieafholdelse i ”miniferieåret” fra 1. maj 2020 til 31.8 2020:
 • Ferieafholdelsen følger den nugældende Ferielov.
 • Men her skal virksomheden og medarbejderne være opmærksomme på, at ikke alle medarbejdere har opsparet ferie nok op til at holde deres sædvanlige sommerferie. Det gælder fx medarbejdere, der ikke har været ansat i hele kalenderåret 2019. Der er maksimalt opsparet 16,7 feriedage, da optjeningsperioden kun har varet i perioden 1.1.2019-31.8.2019.
 • En nyansat, fx pr. 1. juni 2019 vil således kun have opsparet 4,16 feriedage.
 • Til afhjælpning af dette er der lavet særlige regler om de særlige Fondsferiedage af indefrosne Fondsferiemidler, dog maksimalt 8,3 dage, se ovenfor. Vær opmærksom på, at det er den ansatte selv, der skal anmode Fonden om brug af Fondsferiedage.

 

 1. Samtidighedsferie fra 1.9.2020
 • Fra denne dato overgår alle til samtidighedsferie. Da der i den periode optjenes og afholdes ferie løbende kan de nye regler om Ferie på forskud eksempelvis komme i anvendelse.
 • Det kan være en fordel, hvis medarbejderne har ret til eksempelvis feriefridage, at det besluttes af virksomheden at sådanne feriefridage holdes forud for regulære feriedage. På den måde kan det sikres, at en medarbejder opsparer så meget ferie, som muligt før afholdelse heraf påbegyndes.

 

Den nye Ferielov har mange flere nyheder med sig, her er et lille uddrag:

 • December bliver en vigtig måned. December bliver så at sige det nye april. Vær opmærksom på, at det med den nye ferielov bliver i december måned, at der skal tages stilling til alle spørgsmål om eksempelvis overførsel af ferie, ubrugte feriedage etc.

 

 • Nyt om Feriedage overførsel ved ferieafholdelsesårets afslutning pr. 31.12.Ved afslutning af Ferieafholdelsesåret, indfører den nye Ferielov ændrede regler, for håndteringen af ikke afholdte feriedage. Sådanne ikke afholdte feriedage kan overføres til det næste Ferieafholdelsesår med op til ”5 feriedage”. Men en sådan overførsel forudsætter, at der inden og senest den 31.12 hvert år indgås en skriftlig aftale mellem medarbejder og virksomhed om overførslen. Såfremt aftalen ikke indgås skriftligt og rettidigt er konsekvensen, at den ansatte mister sin ret til at holde ferien og i stedet får feriepengene udbetalt kontant. Dette vil første gang være relevant ultimo december 2021. Dette kan selvsagt blive en dyr ordning for en virksomhed som tidligere blot har regnet med at et mindre antal ikke afholdte feriedage blev afholdt af medarbejderen i det efterfølgende ferieår.

 

 • Nyt om Ferielukning. Plejer virksomheden at holde ferielukket i sommerferien? I så fald skal I være opmærksomme på, at man som arbejdsgiver kan komme til at betale løn for disse dage, selv om medarbejderen ikke har optjent ferie til de ferielukkede dage. Virksomheden skal med andre ord, sikre sig at alle medarbejdere har reserveret feriedage til en ferielukning. En tilsvarende regel gælder allerede i den nugældende ferielov, men da alene for en juleferielukket virksomhed. Så vær opmærksom på denne ændring, da betaling af ferielukkedage kan blive en dyr affære for virksomheden.

 

Et godt råd:

Sørg for at få gennemtjekket alle ansættelseskontrakter for bestemmelser, som måske bliver ugyldige på grund af den nye Ferielov. Det har fx tidligere været muligt i en ansættelseskontrakt at skrive, at ferie i forbindelse med en opsigelse kunne varsles med et kortere varsel end varslingsreglerne i ferieloven. Sådanne kontraktbestemmelser vil efter 1.9.2020 være ugyldige. Det anbefales derfor at få alle kontrakter kigget igennem og ændret for sådanne ugyldige bestemmelser. Bemærk at en ugyldig bestemmelse i en ansættelseskontrakt vil kunne medføre krav fra ansatte om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Der kan findes yderligere info på Fondens hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du skal forholde dig i forhold til den nye Ferielov så ring til advokat Majken Dybbro Hansen.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os