Ny dom om berettigelsen af en bortvisning – og om den ansattes mulighed for at opnå godtgørelse for usaglig afskedigelse ved en uberettiget bortvisning

I sagen blev bortvisningen kendt uberettiget. Retten fastslog tillige, at der end ikke var grundlag for begrundelsen for opsigelsen kunne have ført til en saglig opsigelse. Derfor blev den ansatte tilkendt løn i opsigelsesperioden, provision, feriegodtgørelse samt §2b-godtgørelse efter funktionærloven.

Den ansatte var ansat i en stilling med ansvar for entreprisesalg. På tidspunktet for ansættelsens start var parterne bekendt med, at den ansatte havde egen virksomhed med udførelse af entrepriseopgaver i mindre skala.

På et tidspunkt blev den ansatte opsagt, og han blev siden suspenderet. Efterfølgende blev den ansatte bortvist, hvilket var begrundet i to forhold; 1. kopiering af fortroligt materiale, og 2. ledt kundehenvisninger til sin egen virksomhed.

Konkret blev det lagt til grund, at der var en aftale om, at den ansatte kunne sende materiale ud af huset, bl.a. når der blev arbejdet på pladserne eller i forbindelse med projekter. Retten fik forelagt det fremsendte materiale, der efter arbejdsgiverens oplysninger indeholdt konkurrentanalyser, hvilket dog var bestridt under sagen. Retten fandt, at materialet ikke indeholdt så væsentlige informationer, at fremsendelsen kunne karakteriseres som væsentlig eller grov misligholdelse. Derudover var en del af oplysningerne indhentet af den ansatte og tilhørte efter rettens opfattelse den ansatte.

Retten fandt, at begrundelsen for bortvisning i henseende til fremsendelsen af materialet alene kunne have dannet grundlag for en indskærpelse af, at den ansatte fremadrettet ikke anvendte sin arbejdsmail i forbindelse med opgaver til den ansattes personlige virksomhed. Af den grund havde den ansatte tillige krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse – som dog under sagen alene blev fastsat svarende til en måneds løn, idet retten lagde vægt på, at afskedigelsen skete efter en ansættelsesperiode på godt 1 år.

Det skal fremhæves, at der herudover tillige skal ske vurdering af berettigelsen af den oprindeligt afgivne opsigelse, som i den konkrete sag var begrundet i det forhold, at den ansatte var en dårlig sælger. Konkret fandt retten imidlertid, at den oprindelige opsigelse ej heller var saglig.

Det blev endvidere lagt til grund, at arbejdsgiveren var bekendt med, at den ansatte havde egen virksomhed. På grund af nogle særlige omstændigheder i sagen modtog den ansatte henvendelsen fra kunden via den ansattes arbejdsmail hos arbejdsgiveren, og den ansatte videresendte denne mail til din private arbejdsmail. Udførelsen af arbejde lå konkret uden for arbejdsgiverens område, og desuden vedrørte opgaven arbejde for en kunde, som tidligere i en årrække havde handlet med den ansatte i den ansattes egen virksomhed. Arbejdsgiveren kunne med andre ord ikke føre bevis for, at det var illoyalt, eller at der var noget at bebrejde den ansatte, og bortvisningen begrundet deri var derfor ikke berettiget.

På dette grundlag kunne virksomheden ikke bortvise den ansatte, og den ansatte fik tilkendt de påståede krav.

Dommen viser, at en ansat skal være varsom med fremsendelse af oplysninger fra virksomheden til sig selv, og at den ansatte skal have et sikkert grundlag herfor.

Dommen viser endvidere, at en virksomhed skal være klar over, at ansattes fremsendelse af oplysninger, som ikke anses for væsentlige, ikke kan give anledning til berettiget bortvisning eller saglig opsigelse. Det kan derimod håndteres med en mildere sanktion i form af indskærpelse eller advarsel. En virksomhed skal derfor vurdere den ansattes handling nøje, før der skrides til en sanktion i form af opsigelse eller bortvisning.

Det er værd at bemærke, at det er arbejdsgiveren, der skal føre bevis for den påberåbte væsentlige misligholdelse, og i sagen blev det ikke fundet godtgjort, at oplysningerne, som den ansatte fremsendte til sin egen mail, rummede så vigtige oplysninger, at der var tale om forhold, der berettigede til en bortvisning.

Vurdering af sagligheden af en evt. forudgående opsigelse kan endvidere have betydning for om den ansatte har krav på en godtgørelse efter § 2b.

Det skal oplyses, at sagen er anket.

For yderligere rådgivning herom kontakt advokat Søren Vangsgaard, sv@skj-advokat.dk eller Majken Dybbro Hansen, mdh@skj-advokat.dk, eller tlf. 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os