Der skal være tale om en “proces”.

Hverken reglerne om fri proces eller forsikringsretshjælp dækker sager, hvor der “kun” forhandles, eller hvor der indgås aftaler, skrives kontrakter eller lignende. Det er altså sager, der kan karakteriseres som retssager eller voldgiftsretssager, der gives fri proces til.

Fri proces – to betingelser skal opfyldes.

For det første skal du opfylde de økonomiske betingelser. Det afgøres ud fra forrige års årsopgørelse, altså skal man, hvis man i 2024 søger om fri proces, dokumentere ved hjælp af sin årsopgørelse for 2022. Ansøger man i december 2024, skal man tillige vedlægge årsopgørelsen for 2023. Det er hele husstandens indkomst der er afgørende, også selv om sagen ikke vedrører ægtefællen/samleveren.

Hvis man er ugift og søger fri proces i 2024, må den personlige indkomst i henhold til årsopgørelse for 2022 ikke overstige kr. 371.000,-.

Hvis man er gift eller samlevende og søger fri proces i 2024, må den personlige indkomst sammenlagt for begge i henhold til årsopgørelser for 2022 ikke overstige kr. 471.000, -.

Man kan forhøje grænsen med kr. 64.000, – for hvert barn under 18 år, der bor i hjemmet.

Hvis den aktuelle indkomst er væsentligt forskellig fra den, der var gældende i den årsopgørelse, der er tale om, kan man være nødsaget til at dokumentere ved hjælp af lønsedler og lignende.

Den anden betingelse for at få fri proces er, at det vurderes, at man har “rimelig grund til at føre sagen” hvilket sagt på en anden måde betyder, at den myndighed som bevilger fri proces skal have den opfattelse, at det er sandsynligt at man vil kunne få medhold i sit krav. Dette kan i nogle tilfælde være med til at forsinke ansøgningen meget, nemlig når der ikke tages stilling til ansøgningen før der er indhentet svar fra modparten, måske endda først når der har været afgivet flere indlæg fra begge parter.

Vi hjælper dig med ansøgningen og det er som udgangspunkt gratis med denne hjælp til fri proces ansøgningen.

Hvis du får fri proces til din sag, vil det betyde, at der ikke vil være nogen udgifter, hverken til retsafgift, advokatsalær, eventuelle syns- og skønsomkostninger og endda heller ikke omkostninger til modparten, hvis modparten alligevel måtte få medhold under sagen.

Retshjælp gennem forsikringsselskab

De fleste forsikringer har retshjælpsdækning. Den slags sager, der kan føres med denne retshjælp, er stort set begrænset på samme måde som fri procesreglerne. Dvs., at der skal være tale om egentlige retssager.

Der skal anmeldes overfor retshjælpsforsikringsselskabet, og dette skal ske inden sagen påbegyndes eller i hvert fald så tidligt som muligt under sagens forløb. Dette sørger vi for at gøre.

Ved fri proces er der ingen selvrisiko. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces og opnår retshjælpsdækning, er der heller ingen selvrisiko. Men hvis der alene er retshjælpsdækning og du ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, er der en selvrisiko på typisk 10% af de samlede omkostninger dog typisk min. kr. 2.500, -. Dette kan dog svinge afhængig af, hvilket forsikringsselskab, du har tegnet forsikring hos. Der er desuden en øvre grænse for hvor meget, der i den enkelte sag kan udbetales via retshjælpsforsikringen.

Hvis udgifterne til sagen overstiger dette beløb, er forsikringsdækningen udtømt, og du skal selv betale resten af sagen direkte til advokaten.

Vær opmærksom på, at vilkårene for en privat retshjælpsforsikring er ens for alle forsikringsselskaber. Forsikringen dækker imidlertid ikke alle sagstyper. Fx dækker den ikke skattesager, visse skilsmisse- og arvespørgsmål, inkassosager eller straffesager mod dig. Forsikringen dækker heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder. Tjek din police.

Som det fremgår af ovenstående, er fri proces uden omkostninger, mens der ved retshjælp gennem et forsikringsselskab kan være en egenbetaling.

Du kan altid henvende dig til os og forespørge uforpligtende til muligheden for at få behandlet en sag og samtidigt høre, hvorvidt omkostningerne på forhånd kan beregnes eller skønnes.

Kontakt os uforpligtende på telefon 75 52 08 22.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os