Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er blevet vedtaget i Folketinget i maj 2023. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og erstatter derfra den nuværende ansættelsesbevislov.

Du skal som virksomhed blandt andet være opmærksom på følgende

Kredsen af lønmodtagere som omfattes af oplysningspligten udvides: Med, de nye regler omfatter oplysningspligten alle lønmodtagere med en forud fastsat arbejdstid på mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 uger. Loven vil derudover som noget nyt gælde såkaldte 0-timers kontrakter, når lønmodtageren er forpligtet til at møde op, men hvor lønmodtageren eksempelvis ikke er garanteret et minimum antal ugentlige arbejdstimer, altså hvor arbejdsmønstret er helt eller i overvejende grad uforudsigeligt.

Fristen for oplysningspligten forkortes: Væsentlige oplysninger skal gives senest 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdets start, mens øvrige oplysninger skal gives senest 1 måned efter ansættelsesforholdets start. Det er også relevant at være opmærksom på, at lønmodtageren skal have skriftlig besked om ændringer i ansættelsesvilkårene hurtigst muligt og senest på den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

Oplysningspligten udvides: Bl.a. skal der som noget nyt gives oplysning om lønmodtagerens rettigheder med hensyn til andet fravær med løn end blot ferie. Det bliver et krav at oplyse om eventuel ret til uddannelse, og der skal fremover oplyses om sociale sikringsordninger.

Nye materielle minimumsrettigheder: Som noget helt nyt indeholder loven en række mindste krav vedrørende arbejdsvilkår. Dette gælder bl.a. rettigheder med hensyn til prøvetid, arbejdstilrettelæggelse i fleksible ansættelser, forbud mod at forhindre bibeskæftigelse, rettigheder med hensyn til uddannelse, samt rettigheder for ansatte på såkaldt tilkaldebasis.

For medarbejdere ansat forud for 1. juli 2023

For allerede ansatte medarbejdere, dvs. medarbejdere ansat forud for 1. juli 2023, gælder, at deres ansættelsesbevis ikke må være i strid med de nye regler. Du skal dermed som arbejdsgiver vurdere, om ansættelsesbeviserne for dine nuværende medarbejdere er i strid med de nye regler, herunder de nye mindstekrav for vilkår i ansættelsen.

Hvis ansættelsesbeviset ikke er i strid med de ny regler, skal du ikke udlevere nyt eller supplere det nugældende ansættelsesbevis.

Det skal du kun, hvis medarbejderen anmoder herom. En sådan anmodning skal efterkommes inden for 8 uger efter anmodningen er fremsat af medarbejderen.

Er ansættelsesbeviset derimod i strid med forhold i den nye lov, skal ansættelsesbeviset være opdateret senest pr. 1. juli 2023. Et eksempel herpå kan være, hvis ansættelsesbeviset indeholder forbud mod bibeskæftigelse.

For medarbejdere der ansættes pr. 1. juli 2023 eller senere

For medarbejdere, der ansættes fra og med 1. juli 2023, gælder, at deres ansættelsesbeviser skal leve op til de nye krav for oplysningspligten, ligesom de forkortede tidsfrister m.v. for oplysningspligten skal overholdes.

Vores anbefaling

Vi anbefaler virksomheder at gennemgå de nugældende ansættelsesbeviser, tilrette eventuelle standard ansættelseskontrakter og eventuelle politikker m.v., så de lever op til de nye regler i ansættelsesbevisloven.

Ovenstående er en nyhedstekst som ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Vi påtager os ikke ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til artiklen eller anvendelse i henhold til artiklen.

For yderligere information, rådgivning og hjælp kontakt Advokat Majken Dybbro Hansenmdh@skj-advokat.dk  eller tlf. 75520822

 

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os