Ved inkassosager vedrørende krav under kr. 100.000 tilbyder vi sædvanlig betalingspåkravsprocedure med fremsendelse af inkassobrev og udfærdigelse af betalingspåkrav. For krav over kr. 100.000 gælder den forenklede inkassoproces ikke, og der skal i stedet udtages stævning mod debitor i Civilretten.

Forudsætningerne for at gennemføre en inkassosag er:

  • at vi får alt materiale, der er nødvendigt for vores vurdering af sagen, herunder som minimum faktura og rykkerskrivelser samt aftalegrundlag,
  • at kreditor selv har fremsendt behørigt inkassovarsel til debitor, og at 10 dages fristen heri er passeret, og
  • at kreditor erklærer, at debitor ikke har gjort indsigelser.

Der afregnes for ovenstående arbejde takstmæssigt inkassosalær, som afhænger af gældens størrelse. Der afregnes salær ved sagens afslutning og positive udlæg senest samtidig med, at de afholdes. Hvis kravet mod debitor viser sig uerholdeligt, afregnes dog alene fast salær kr. 800 + moms med tillæg af udlæg.

Hvis sagen gennemføres med afholdelse af en fogedforretning i Fogedretten, afregnes i tillæg til inkassosalæret det tilkendte mødesalær under fogedforretningens gennemførelse. Vort kontor møder selv over hele landet, da udlægsforretninger foretages på telefonmøder. Vi bistår desuden med at foretage de fornødne sikringsakter ved foretagelse af udlæg.

Ved tvistesager eller sager, hvor der undervejs i processen fremsættes indsigelse mod kravet, hvorefter der er tale om en tvistesag, tilbyder vi naturligvis også at yde rådgivning. Udgangspunktet er disse sager fortsættes med erhvervelse af dom i Civilretten, hvorefter sagerne kan sendes i fogedretten, hvis der ikke sker betaling. Disse sager afregnes som almindelige civile sager efter medgået tid til sædvanlig timetakst, dog som minimum et beløb svarende til de tilkendte sagsomkostninger. Hertil kommer retsafgift og berammelsesafgift.

Såfremt der er spørgsmål til vores inkassokoncept, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du ønsker assistance med inddrivelse af udestående fordringer i henhold til vores retningslinjer, kan du starte en inkassosag ved at fremsende dit materiale til os.

For yderligere rådgivning eller assistance herom kontakt advokat Søren Vangsgaard, sv@skj-advokat.dk, eller advokat Claus Hagedorn Schultz, chs@skj-advokat.dk, tlf. 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os