Generelt

Nærværende forretningsbetingelser er, medmindre andet skriftligt aftales, gældende for enhver opgave, som Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab bistår med løsningen af på vegne af klienten.

Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag fra klienten undersøger vi gennem vore interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

I forbindelse med enhver sag gælder også vore regler for fortrolighed, insiderhandel og hvidvaskning.

Honorar

Vort honorar beregnes med udgangspunkt i (I) den tid og viden, der er anvendt i forbindelse med vor bistand, og de involverede medarbejderes erfaring, (II) til en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for klienten, (III) arbejdets karakter samt (IV) det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse.

Ved enkeltopgaver fakturerer vi normalt i forbindelse med afslutningen af sagen. Ved længerevarende sager og i faste klientforhold søger vi at fakturere måneds- eller kvartalsvist.

Forsinket betaling medfører, at der tilskrives renter på det fakturerede beløb. Manglende betaling kan medføre, at vi af denne årsag udtræder af sagen samt andre sager, som vi behandler for klienten.

Momsnummer

Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskabs momsnummer er DK36073527.

Vort honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Udlæg

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

Klientmidler

Alle midler, som vore klienter betror Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse.

Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti, klienten har i det pågældende pengeinstitut. Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab vil medmindre andet aftales med klienten anvende vore sædvanlige bankforbindelser. Oplysninger om vore sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til den klientansvarlige partner.

Ansvar og dettes begrænsning

Advokaterne hos Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab er som medlemmer af Advokatsamfundet underlagt Advokatsamfundets regler og rådgiver alene om dansk ret.

Vi er ansvarlige for vor bistand over for vore klienter efter dansk rets regler. Vort ansvar omfatter dog ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

Vort ansvar er begrænset til et beløb svarende til 25 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 5 millioner kroner.

Klienten kan alene rejse krav mod Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab og således ikke mod de enkelte partnere eller andre medarbejdere.

Forhold til andre rådgivere

Hvis det er relevant, at der indhentes rådgivning fra andre rådgivere, eksempelvis om udenlandske retsforhold, diskuteres en sådan opgave med klienten i forbindelse med valget af rådgiver. Klienten er opdragsgiver for sådanne rådgivere, selvom fakturaen stiles til Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab. Vi er ikke ansvarlige for den af disse rådgivere ydede bistand.

Afslutning af klientforhold eller sag

Vort klientforhold ophører på tidspunktet, hvor den afsluttende faktura for vor bistand udstedes, eller på begæring af klienten. Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse, er vi berettiget til at udtræde af sagen. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning.

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab tilhører Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Klageadgang

Hvis vor bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Vi vil så drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning på spørgsmålet. Firmaet er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder om klage til Advokatnævnet, www.advokatnaevnet.dk.

Lovvalg og værneting

Tvister med Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab kan alene behandles under dansk ret, og de danske domstole har eksklusiv kompetence til at behandle sager om krav mod Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os