Artikler

Efter de almindelige regler i lejeloven kan parterne i et boliglejeforhold som udgangspunkt frit aftale lejens størrelse. Lejelovens almindelige udgangspunkt er, at det lejedes værdi afgøres ved sammenligning med den leje, der er almindeligt gældende i området for lejemål af tilsvarende beskaffenhed. Hvis lejen er væsentligt over eller under det lejedes værdi, er lejelovens almindelige udgangspunkt, at parterne kan kræve, at lejen ændres.

Læs mere

SKJ Favicon

Som bekendt medfører tidligere vedtagne ændringer i selskabsloven, at der fra den 15. april 2019 ikke længere kan stiftes nye iværksætterselskaber (IVS).

Derudover skal ejere af eksisterende iværksætterselskaber være opmærksomme på, at eksisterende iværksætterselskaber senest den 15. april 2021 skal være omdannet til anpartsselskaber. Hvis ikke omdannelsen er sket pr. 15. april 2021 vil selskaberne blive sendt til tvangsopløsning ved Skifteretten.

Beslutningen om omdannelse træffes på selskabets generalforsamling. Beslutningen skal træffes med kvalificeret majoritet.

Læs mere

SKJ Favicon

Ny dom om berettigelsen af en bortvisning – og om den ansattes mulighed for at opnå godtgørelse for usaglig afskedigelse ved en uberettiget bortvisning

I sagen blev bortvisningen kendt uberettiget. Retten fastslog tillige, at der end ikke var grundlag for begrundelsen for opsigelsen kunne have ført til en saglig opsigelse. Derfor blev den ansatte tilkendt løn i opsigelsesperioden, provision, feriegodtgørelse samt §2b-godtgørelse efter funktionærloven.

Den ansatte var ansat i en stilling med ansvar for entreprisesalg. På tidspunktet for ansættelsens start var parterne bekendt med, at den ansatte havde egen virksomhed med udførelse af entrepriseopgaver i mindre skala.

Læs mere

SKJ Favicon

Spændte, har vi ventet på Højesterets vurdering af, om en bortvisning kan ske med tilbagevirkende kraft, hvilket Vestre Landsret afgjorde var muligt, i en dom af 6. juni 2018, som efterfølgende blev anket til Højesteret.

For Højesteret – ved afgørelse af 19. august 2019 – faldt dommen imidlertid ud til medarbejderens fordel. Det betød samtidig, at Højesteret ikke fandt anledning til at udtale sig om spørgsmålet om, hvorvidt en bortvisning kan ske med tilbagevirkende kraft.

Sagens kerne for Højesteret blev derimod, om en adfærd udvist af medarbejderen kunne anses for så grov misligholdelse, at det kunne begrunde en bortvisning.

Læs mere

SKJ Favicon

Som bekendt træder den nye Ferielov i kraft pr. 1. september 2020.

Men allerede pr. 1. januar 2019 begyndte overgangsperioden til den nye ferielov. Derfor anbefaler vi, at man allerede nu forbereder sig godt på de ændringer, der er på vej.

Den nye Ferielov indfører en ny gennemgribende ændret måde at tænke ferie på.

Vi overgår med andre ord fra det nuværende system med forskudt ferie til såkaldt samtidighedsferie. Med samtidighedsferie bliver det muligt for medarbejdere at afholde optjent ferie i takt med, at ferien optjenes.

Læs mere

SKJ Favicon

Retten i Kolding har den 4. februar 2019 afsagt dom i en sag, hvor en ung mand blev fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, samt besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale, under særligt skærpende omstændigheder.

Under sagen var advokat Carsten Hove bistandsadvokat for den unge pige, der havde været udsat for krænkelserne.

Krænkelserne bestod i, at gerningsmanden først fik forurettede til at posere nøgen og at onanere; mens dette blev filmet og uden hendes viden, at have filmet andre tilsvarende episoder. Senere uploadede gerningsmanden optagelserne på adskillige pornohjemmesider. I forbindelse hermed lagde gerningsmanden links til disse hjemmesider på den Facebookside, som tilhørte den skole, hvor forurettede gik. Gerningsmanden forsøgte på denne og andre måder at sikre sig, at alle i forurettede omgangskreds blev gjort bekendt med billederne på pornosiderne.

Læs mere

SKJ Favicon

Tvister om udlejers krav mod lejer ved lejerens fraflytning giver anledning til mange sager, og det er derfor vigtigt, at parterne kender proceduren ved flyttesynet. For udlejere, der alene udlejer et beboelseslejemål gælder dog lempeligere regler.

Ved lejerens fraflytning skal udlejeren indkalde lejeren til et flyttesyn, og udlejeren skal senest 2 uger efter fraflytningstidspunktet fremsætte sit krav over for lejeren i anledning af fraflytningen af lejemålet. Kravet fra udlejeren skal indføres og fremsættes overfor lejeren i en fralytningsrapport. Disse krav til udlejeren er vigtige, da han mister sit krav, hvis ikke lejelovens krav er opfyldt.
Læs mere

SKJ Favicon

Hvis man vil have jagttegn, kræver det samtykke fra politiet. Tilladelsen til jagttegn kan politiet tilbagekalde, når der sker en ændring i jægerens personlige forhold.

Hvis man vil have jagttegn og/eller våbentilladelse, kræver det samtykke fra politiet. Tilladelsen til jagttegn kan politiet dog tilbagekalde, hvis der sker en ændring i jægerens personlige forhold.

Det er min erfaring, at politiet nu følger en meget skrap kurs, hvor en bøde til en jæger kan medføre, at man kræver jagttegn og våbentilladelse inddraget.

Læs mere

SKJ Favicon

Andelshavere og andelsboligforeninger kan med rette overveje, hvorvidt andelsboligforeningen skal omdannes til ejerboliger.

Begrundelsen for at omdanne eller konvertere andelsboligerne til ejerboliger er først og fremmest:

Læs mere

SKJ Favicon

Det er væsentligt for inddrivelsen, at vi bliver koblet på sagen så hurtigt som muligt.
Vi vil fremsende rykker- og inkassoskrivelser til debitor samt følge op med telefonisk kontakt.
Efter nærmere aftale kan vi endvidere tilbyde udkørende besøg hos debitor med henblik på underskrivelse af skylderklæring eller indgåelse af afdragsordning, som vi påser overholdt.

Læs mere

SKJ Favicon

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os